از طریق روبات تلگرام به ادرس telegram.me/lifecardbot مراجعه و ثبت اطلاعات خود عضو باشگاه کارت زندگی شوید.

هر فرد به مدت یکسال از تاریخ ثبت نام در باشگاه کارت زندگی

بلی با داشتن کد ملی به همراه نام و نام خانوادگی دوست خود میتوانید کارت زندگی را تهیه و هدیه دهید.