۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

استخر فجر دانشگاه شریعتی

۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

استخر شهدای شمیران

۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

استخر دلفین آبی

۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

استخر ملک

۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

استخر حیدر بابا

۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

استخر ارم