استفاده آسان

از بارزترین ویژگی های کارت زندگی استفاده از خدمات باشگاه بر بستر سیستم بانکی بوده که نیازی به شارژ و یا به همراه داشتن کارتی متفاوت و… نبوده و هرعضو با کارت بانکی خود بدون توجه به نوع کارت بانکی میتواند از خدمات باشگاه کارت زندگی استفاده کند

عدم محدودیت

باشگاه مشتریان کارت زندگی محدودیتی در اخذ تخفیف و خدمات چه از نظر مبلغی و چه تعدادی نداشته و می توانند به دفعات و با هرحجمی از خدمات استفاده نمایند.

پراکندگی

یکی دیگر از نقاط قوت کارت زندگی وجود تعداد بالای مراکز ارائه خدمات می باشد که این امر موجب تنوع مطلوب خدمات و حق انتخاب بالا برای اعضا می باشد همچنین برای دسترسی هرچه بهتر و بیشتراعضا ، مراکز براساس مناطق مختلف شهری نسبت به نیاز هرمنطقه دسته بندی شده تا دسترسی برای همگان راحت و به صرفه باشد

مشاهده تمام پیشنهادات روی نقشه